English

COMING SOON… ‘De vergeten oplossing’ in de boekhandel

Ga naar brief December 2011

MUNDEO

Transparantie als versneller voor duurzaamheid

Weeffout

Ons economisch systeem, dat is gebaseerd op winst maken en vrije marktwerking, heeft de wereld
enorme ontwikkeling en vooruitgang gebracht. Hieruit is een omvangrijke en machtige
wereldeconomie ontstaan. In dit economisch systeem is echter een weeffout geslopen. Het houdt
namelijk geen rekening met de grenzen van de planeet. Bovendien geven winstcijfers een vertekend
beeld, want milieukosten en sociale kosten worden buiten de boeken gehouden.

Grenzen aan niet-duurzame groei

In de afgelopen decennia is steeds meer een spanningsveld ontstaan tussen de economische groei
en de natuurlijke grenzen van de aarde. Wanneer dit in de toekomst onveranderd doorgaat, zal dit
steeds meer ten koste gaan van de leefbaarheid van onze planeet. De belasting van de aarde door
ons economisch systeem zal daarom teruggebracht moeten worden naar een duurzaam niveau, de
‘sustainable carrying capacity of the planet’.

Verborgen effecten zichtbaar maken

Ons produceren en consumeren leidt tot ‘verborgen’ effecten op het milieu en op de samenleving.
Door deze effecten echter zichtbaar te maken, te kwantificeren en breed uit te dragen, ontstaan
bewustzijn, kennis en prikkels om tot duurzame veranderingen te komen in de manier waarop we
produceren en consumeren. Het breed uitdragen van betrouwbare informatie over de milieueffecten
van producten en diensten zal als versneller voor duurzaamheid gaan werken.

Alles wordt transparant

De wereld wordt steeds transparanter. De kosten van informatie dalen en dankzij internet komt
informatie steeds sneller tot ons. Met behulp van internet is het mogelijk om kennis efficiënt te
verzamelen, toegankelijk te maken en te verspreiden. Bij Mundeo staat het verzamelen en het
eenduidig en compact maken van betrouwbare informatie over duurzaamheid centraal.

Werkelijke kosten

Door de milieueffecten van producten en diensten uit te drukken in geld wordt het mogelijk om deze
ook daadwerkelijk in rekening te brengen. Dit zal een geleidelijk proces zijn. Uiteindelijk zal ieder
bedrijf en iedere consument genoodzaakt zijn de echte prijs van een product te betalen. Dit is dus de
prijs inclusief de vervuiling, het natuurverlies en de sociale gevolgen die de totstandkoming, het
gebruik en het afdanken van het product veroorzaken. Deze prijs omvat alle kosten op korte en lange
termijn, direct en indirect, zichtbaar en verborgen, zowel financieel, ecologisch als sociaal.

Naar een duurzaam economisch systeem

Het daadwerkelijk doorberekenen van de milieueffecten aan de veroorzakers werkt als een stimulans
om deze kosten terug te dringen. Door innovatie zullen steeds meer duurzame producten en diensten
ontstaan. Consumenten, bedrijven én overheden dragen zo gezamenlijk bij aan de totstandkoming
van een leefbare, duurzame samenleving voor nu en voor toekomstige generaties.

Voor meer informatie: info@mundeo.org