Go to homepage Mundeo
December 2011
Brief aan de Europese politieke leiders en topmannen van het bedrijfsleven

Afgelopen week verscheen in het Financieel Dagblad een brief van de topmannen van Philips, Unilever, DSM, Shell en AkzoNobel aan de Europese politieke leiders. Hierin dringen zij er bij de politieke leiders op aan om nu moed te tonen en beslissend te handelen in de eurocrisis in het belang van één sterk verenigd Europa. Twee van deze topmannen, Frans van Houten van Philips en Hans Wijers van AkzoNobel, benadrukten zondag in het programma Buitenhof nog eens de noodzaak van adequaat handelen door de politiek leiders. Ze stellen dat het één minuut voor twaalf is en dat de toekomstige welvaart van Nederland en Europa op het spel staan.

Met alle aandacht voor de eurocrisis zouden we bijna vergeten dat er op de wereld nog veel grotere thema’s spelen die schreeuwen om een daadkrachtige aanpak. Door de onevenredig grote aandacht die er nu is voor de financiële crisis en daarvan afgeleide crises, zoals de bankencrisis, de overheidsschulden crisis en de eurocrisis, verdwijnen een aantal andere thema’s volledig naar de achtergrond. We leven in een wereld die naast de financiële crisis bedreigd wordt door het opraken van winbare voorraden fossiele brandstoffen, afvalproblemen, ernstige milieuvervuiling, verlies aan natuur, het uitputten van onze voorraden schaarse grondstoffen, schrijnende armoede en grote onzekerheden rondom de beschikbaarheid van voldoende voedsel en water.

Al een week vindt in Zuid-Afrika een klimaattop plaats waarin het tot een nieuw verdrag had moeten komen om de uitstoot van broeikasgassen wereldwijd terug te dringen. Naar dit nieuwe klimaatverdrag, dat een vervolg had moeten worden op het verdrag dat in 1997 in Kyoto is gesloten en dat in 2012 afloopt, is jarenlang toegewerkt. In al het mediageweld over de financiële crisis en de eurocrisis krijgt dit onderwerp echter slechts aandacht in de voetnoten van de media. De klimaattop duurt nog tot het eind van deze week, maar de verwachting is dat er nauwelijks een akkoord van betekenis zal worden bereikt.

Met deze brief roep ik de bovengenoemde topmannen van het bedrijfsleven, hun collega’s en de Europese politieke leiders op om niet langer te talmen met het oplossen van de problemen met de euro. Als de eurocrisis wordt opgelost (de oplossingen liggen al op tafel) kunnen het vertrouwen in en de groei van de economie herstellen. Dan kan de aandacht weer gaan naar de grotere thema’s in de wereld. Voor deze thema’s is het geen vijf voor twaalf meer. De thema’s zijn zo omvangrijk dat zij alleen kunnen worden opgelost met een doortastend optreden van alle belangrijke politieke leiders in de wereld én de top van het bedrijfsleven.

Stel het gaat mis met het oplossen van deze cruciale kwesties en onze kinderen vragen later of wij genoeg hebben gedaan? Kunnen we dan ‘ja’ zeggen? Vanuit deze bezorgdheid over en vooral betrokkenheid bij de toekomst van deze wereld, de mensen die nu in diepe armoede moeten leven, onze kinderen en toekomstige generaties, wil ik – mede uit hun naam omdat zij hun stem niet kunnen laten horen – mijn oproep nu aan u laten horen.

Eric Broekhuizen, ondernemer, Utrecht

info@mundeo.org